• Über imc
    imc - productive testing
  • imc - produktiv messen
    imc - productive testing

关于我们

 

imc - productive testing

生产效率是我们客户成功的关键,也是我们的动力。25年来,我们一直致力于将最佳的测量解决方案支持他们的创新。这就是我们在柏林和法兰克福拥有约200名员工,以及拥有25个全球合作伙伴的原因。

imc Test & Measurement is an Axiometrix Solutions company.

Top